четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Декларация за фирми без осъществяване на дейност в Търговския регистър

След измененията, през 2018 г. търговците, могат да подават без такси, декларация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато те не са осъществявали дейност през 2017 г.

Законът за счетоводството (ЗСч.) гласи, че предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период нямат задължение да публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган в Търговския регистър.

Обстоятелството се декларира с декларация, която е свързана с неосъществяване на дейност през отчетния период. Тя се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. (чл. 38. ал.9 т.2 от ЗСч.)

Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период да не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон, които са:
 • покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен -или обработен вид; 
 • продажба на стоки от собствено производство; 
 • покупка на ценни книги с цел да ги продаде; 
 • търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; 
 • покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. 
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.( п-ф 1, т. 30 от ДР на ЗСч)

2 коментара:

 1. В търговския регистър до момента няма образец на декларация за неосъществяване на дейност.Самите служители от търговския регистър не са наясно,коя е тази декларация,с която се декларира,че дадено дружество не е осъщестявало дейност през отчетната година.

  ОтговорИзтриване
 2. Агенцията по вписванията, пояснява, че ще приема "Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч в свободен текст".
  Цялото съобщение се намира на: http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/vazhno-za-trgovskite-druzhestva-koito-ne-sa-izvrsh/

  ОтговорИзтриване

Първични счетоводни документи на чужд език

Първични счетоводни документи на чужд език и тяхното третиране по „стария” и „новия” Закон за счетоводството. „Стар” Закон за счетоводст...