сряда, 21 март 2018 г.

Първични счетоводни документи на чужд език

Първични счетоводни документи на чужд език и тяхното третиране по „стария” и „новия” Закон за счетоводството.

„Стар” Закон за счетоводството:
Чл. 3. (1) (изм., ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти.
(2) (изм., ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се придружават с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции, с изключение на документите, които са данъчни документи по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност.

„Нов” Закон за счетоводството: 
В сила от 1 януари 2016 г. 
чл. 5. (1) Счетоводните документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти. Когато сделката е уговорена в чуждестранна валута, левовата й равностойност се определя, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на Българска народна банка към датата на сделката.
(2) Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се превеждат на български език, в случаите, когато това е предвидено в закон.

понеделник, 12 март 2018 г.

Счетоводна отчетност

Счетоводството включва и отразява ресурсите на дружеството и неговите източници на средства и всички промени, настъпили във фондовете, източниците на средства на дружеството, дължащи се на икономическата дейност.

Оперативните отчети се използват от управителните органи за непрекъснатото управление на явленията и процесите в отчетните обкти. Тя не предоставят оперативна отчетна информация за цялостната дейност, особено за конкретни бизнес проявления.

Статистическа отчетност се използва за различни статистически свойства, за да пресъздаде от една страна общите свойства на масово повтарящи се явления и процеси при определени условия на време и място, и от друга страна, на обективните закони на тяхното развитие.
 
Счетоводството е основният източник на отчитане на икономическата информация за процесите и явленията в икономическата дейност. То изцяло обхваща и отразява всички икономически явления и факти от възпроизводствения процес, които се извършват при отчитане на обектите, които се оценяват.

Счетоводното отчитане е текущо и с периодична балансова уравниловка. Счетоводството отразява промените в средствата и източниците на средствата по реда на тяхното изпълнение, наричано хронологично и систематично по отчетни обекти. На основа принципите характерни за счетоводната отчетност се организира синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане.

Чрез счетоводната практика се търсят начин за неговото рационализиране и опростяване, на запазване на необходимата счетоводна информация във всяко счетоводство.

В счетоводната отчетност има използване на натурални, трудови и парични измерители. Характерно за нея е, че всички изменения настъпили в средствата на фирмата, се отразяват чрез парични измерители.

В крайна сметка, счетоводната отчетност може да се обобщи като като способ отразяващ непрекъснато процесите и явленията, с документална обоснованост и обобщено изразяване чрез парични измерители на трите видове счетоводни измерители в тяхната непрекъсната взаимна връзка. Целите на счетоводната отчетност, са контрол и въздействие върху процесите и явленията в стопанския живот на фирмата.

Първични счетоводни документи на чужд език

Първични счетоводни документи на чужд език и тяхното третиране по „стария” и „новия” Закон за счетоводството. „Стар” Закон за счетоводст...